Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Πολιτική Συνεργατικής Διαφήμισης

Η Bridge Publications θεωρεί μεγάλη ευχαρίστησή της να συμμετάσχει σε συνεργατική διαφήμιση. Το πρώτο βήμα είναι να επικοινωνήσετε με το Διευθυντή Εμπορικών Πωλήσεων, Αν Άρνοου, στο (800) 722-1733, έτσι ώστε το είδος του προγράμματος να μπορεί να αναθεωρηθεί και να ευθυγραμμιστεί με τις τρέχουσες εκστρατείες μας.

Η γενική κατευθυντήρια γραμμή είναι η εξής:

 1. Για να πληρεί τις προϋποθέσεις για χρήματα από συνεργατική διαφήμιση, ο λιανοπωλητής πρέπει να έχει γραπτή έγκριση με τη μορφή επίσημου από κοινού συμφωνητικού με την Bridge υπογεγραμμένου από το Τμήμα Πωλήσεων της Bridge.
 2. Ο λογαριασμός λιανικής με καλή πιστοληπτική ικανότητα θα επιτρέπεται μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού καθαρού κέρδους από τον αριθμό αγορών σε δολάρια από την Bridge ή μια πηγή χονδρικού εμπορίου.
 3. Η Bridge θα καταβάλει το 75% του κόστους του πραγματικού επαληθευμένου χώρου έντυπης ή ραδιοτηλεοπτικής διαφήμισης έως το ανώτατο ποσό που υπολογίζεται όπως περιγράφεται στο # 2 ανωτέρω.
 4. Οι αιτήσεις για από κοινού ποσά πρέπει να περιλαμβάνουν μια περιγραφή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το μέγεθος (ή, αν είναι εκπομπή, τον αριθμό των σύντομων παρουσιάσεων), το κόστος και την ημερομηνία της προβλεπόμενης διαφήμισης.
 5. Το ποσό αυτό θα είναι διαθέσιμο για τη διαφήμιση τίτλων που ορίζονται από τον εκδότη και μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
 6. Η κάλυψη της δαπάνης, στο πλαίσιο της πολιτικής της Bridge για τη συνεργατική διαφήμιση και προώθηση, που θα χορηγείται για διαφημίσεις στα μέσα ενημέρωσης, θα βασίζεται στο πραγματικό καταβαλλόμενο ποσό για το χρόνο ή το χώρο στα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τις τοπικές (όχι εθνικές) τιμές μετά την υποβολή α) ενός φύλλου διαφημίσεων σε εφημερίδα και περιοδικό, ή ενός πιστοποιητικού μετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών διαφημίσεων, και β) έγγραφα που να αποδεικνύουν το πραγματικό καταβαλλόμενο συνολικό ποσό για διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης, μετά από μειώσεις. Η κάλυψη της δαπάνης για άλλη εγκεκριμένη προώθηση θα γίνεται με την υποβολή α) φύλλων από καταλόγους, εγκυκλίους, αλληλογραφία, ή άλλο διαφημιστικό υλικό, και β) έγγραφα που αποδεικνύουν το πραγματικό καταβαλλόμενο συνολικό ποσό για την προώθηση. Η υποβολή όλων των εγγράφων θα πρέπει να γίνεται στο Τμήμα Πωλήσεων της Bridge.
 7. Όσον αφορά τις διαφημίσεις που καλύπτουν περισσότερους από έναν τίτλους του εκδότη, για να δικαιούνται κάλυψη δαπάνης, το ποσό του χώρου που αφιερώνεται σε όλους τους διαφημιζόμενους τίτλους της Bridge πρέπει να είναι ανάλογο προς το μερίδιο της Bridge στο κόστος της διαφήμισης.
 8. Οι λιανοπωλητές δεν μπορούν να αφαιρέσουν το ποσό των πληρωμών από τα τιμολόγια. Καμία κάλυψη δαπάνης δε θα γίνεται σε λιανοπωλητές που δεν έχουν καλή πιστοληπτική ικανότητα. Η κάλυψη δαπάνης που υπερβαίνει το όριο του 10% του πραγματικού καθαρού κέρδους από αγορές για το τρέχον ημερολογιακό έτος, θα χρεώνεται στο λιανοπωλητή. Δε θα χορηγείται καμία κάλυψη δαπάνης χωρίς να λαμβάνεται αίτηση και συνοδευτικό αντίγραφο εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της συνεργατικής διαφήμισης.
 9. Οι λιανοπωλητές που αγοράζουν τα βιβλία της Bridge από χονδρεμπόρους, ενδέχεται ωστόσο να πληρούν τις προϋποθέσεις για ποσά συνεργατικής διαφήμισης και προώθησης στο πλαίσιο της πολιτικής που περιγράφεται παραπάνω. Ένα συμφωνητικό για συνεργατική διαφήμιση και προώθηση μπορεί να συνταχθεί βάσει των αγορών του λιανοπωλητή από χονδρέμπορο, εάν υποβληθεί στην Bridge μια βεβαίωση των αγορών του λιανοπωλητή από το χονδρέμπορο των συγκεκριμένων τίτλων στο όνομα του λιανοπωλητή. Ο λιανοπωλητής θα στείλει ένα αντίγραφο της πίστωσης αυτής της συναλλαγής. Ο λιανοπωλητής μπορεί να υποβάλει άμεσα τα αντίγραφα των τιμολογίων πώλησης του χονδρεμπόρου, προσδιορίζοντας τους τίτλους και την ποσότητα που αγοράστηκε με το αίτημα του λιανοπωλητή για την διαφήμιση προς την Bridge.
 10. Όλα τα αιτήματα πρέπει να αποστέλλλονται στη διεύθυνση:
  Τμήμα Πωλήσεων 4A
  Bridge Publications, Inc.
  5600 E. Olympic Blvd.
  Los Angeles, CA 90022